LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Anunturi

view:  full / summary

CONCURS OCUPARE POSTURI 2012

Posted by Ionelia on June 4, 2014 at 12:10 PM Comments comments (1)

 

Graficul desfășurării inspecțiilor speciale la clasă

CENTRUL NR. 51

GRUP ȘCOLAR OSTROV

1. Purcărea Nicoleta -  Lb. franceză - 28.05.2012 - 10,00-11,00

2. Petcu Afrodita - Lb. engleză - 28.05.2012 - 12,00-13,00

3. Moise Constanța -  Matematică - 29.05.2012 - 10,00-11,00

4. Nicolae Georgiana Cornelia - Lb. și lit. română (învățământ primar)- 30.05.2012 - 10,00-11,00

5. Constantin Mihai - Ed. fizică - 30.05.2012 - 12,00-13,00

6. Margină Vasilica -DSP: Climatologie și pedologie (Agricultură/Horticultură;)- 31.05.2012- 10,00-11,00

7. Bănică Poștaru Traian Claudiu -  Fizică - 05.06.2012 -  10,00-11,00

 

Președinte comisie de org. şi desf. concurs,                           Președinte comisie inspecții la clasă,

PROF. FRICOSU IONELIA                                                                          PROF. IVANOV MIOARA

 

GRUPUL SCOLAR OSTROV CONSTANTA

CENTRUL DE CONCURS NR. 51

ANUNTA DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE 2012 DUPA URMATORUL CALENDAR:

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOSARELOR

LUNI- VINERI – 8,00 – 14,00 , in perioada 2- 12 aprilie 2012

Dosarele se depun la GRUP SCOLAR OSTROV, STR. LIBERATII, NR. 36, LOC. OSTROV, JUD. CONSTANTA, TEL /FAX 0241857137, EMAIL: [email protected]

20-27 aprilie 2012 - validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţi. Neparticiparea la validare atrage după sine respingerea dosarului.

30 aprilie 2012 afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea inspecţiilor la clasă.

2 mai-8 iunie 2012 organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor la clasă

2 august 2012, desfăşurarea probei scrise

• desfasurarea concursului (probei scrise) va avea loc la SEDIUL UNITATII SCOLARE.

6 august 2012, afişarea rezultatelor

6-7 august 2012, înregistrarea contestaţiilor

8 august 2012, rezolvarea contestaţiilor

9 august 2012, afişarea rezultatelor finale

INFORMATII PRIVIND LISTA POSTURILOR SI ALTE DOCUMENTE NECESARE SE GASESC PE SITE-UL ISJ CONSTANTA LA ADRESA:

http://www.isjcta.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=151

DISCIPLINA POSTURILOR:

- profesor învățământ primar

- chimie

- silvicultură

- educație muzicală/educație artistică

- educație vizuală/educație artistică

- fizică

- limba engleză

- limba franceză

- limba și literatura romană

- matematică

- educație fizică și sport

- filosofie/logică/argumentare și comunicare

- tehnologia informației și comunicațiilor

- agricultură/horticultură

- profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

PRESEDINTE COMISIE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE,

PROF. FRICOSU IONELIA

EURO 200

Posted by Ionelia on April 1, 2012 at 12:15 PM Comments comments (0)

ACTE NECESARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR PROGRAMUL EURO 200

(1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/institutia de învatamânt la care este înscris elevul.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata în cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita de urmatoarele documente:

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului împreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;

b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) adeverinta de la institutiile de învatamânt/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani, în sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se încadreaza în plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.

(3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia:alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

(4) Cererea prevazuta la art. 3  SE VA DEPUNE PANA IN DATA DE 12 APRILIE 2012 LA SECRETARIATUL UNITATII SCOLARE.

BANI DE LICEU

Posted by Ionelia on September 21, 2011 at 10:20 AM Comments comments (0)

 

CALENDARUL de desfasurare al programului national de protectie sociala "Bani de liceu" este urmatorul:

 

    Depunerea cererilor pentru programul national de protectie sociala "Bani de liceu" - 15 septembrie-1 octombrie;

    Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse de catre comisii - 1 octombrie-23 octombrie;

    Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie-27 octombrie;

    Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;

    Depunerea contestatiilor - 28 octombrie-2 noiembrie;

    Rezolvarea contestatiilor - 2 noiembrie-6 noiembri

Portalul dedicat acestui program este la adresa http://banideliceu.edu.ro/


Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se acordă lunar, în cuantum de 180 lei pe lună, la începutul anului scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregătirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă si pe perioada practicii în productie.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situatii:

- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învătământ;

- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001*);

- elevul a obtinut sub nota 7 la purtare;

- elevul nu mai frecventează cursurile unitii de învătământ sau a fost exmatriculat.

Parintii si sustinatorii legali ai elevilor isi asuma corectitudinea asupra declaratiilor pe proprie raspudere conform legii si se obliga sa anunte scoala de orice alte modificari privind cele declarate.


BANI DE LICEU 2011-2012

Posted by Ionelia on September 19, 2011 at 10:10 AM Comments comments (0)

BANI DE LICEU

În perioada15 septembrie – 1 octombrie se primesc cereri pentru programul de protectiesocială BANI DE LICEU.

Beneficiarii sunt elevii care seafla in intretinerea familiilor al caror venit brut  lunar pe membru de familie realizat in ultimele3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si eleviicare beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela,in cazul respectarii conditiei de venit sus mentionate.

DOCUMENTE DOVEDITOARE:

Cererea tip  completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.Cererea va fi însotită de următoarele documente:a)copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului;

b)copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) actedoveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmasaleroilor revolutiei, bolnav de TBC si se află în evidenta dispensarului scolar,că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbtie gravă,insuficientă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală,hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cuvirusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă,spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordareaburselor, conform Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări socialede sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

/pentru elevii cu venit 0, toti mebrii familie peste18 ani, vor da declaratii privind venitul pe lunile amintite in fata direigintelui si vor aduce ancheta sociala de la primarie.

e) adeverintăeliberată de către unitatea scolară din care să rezulte media generală sinumărul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentruacordarea sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectiesocială "Bani de liceu".

(4) Documenteleprevăzute la lit. a) si b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunereacererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Calendar examene corigenta 2011

Posted by Ionelia on July 16, 2011 at 12:14 PM Comments comments (0)

Perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2010-2011

Pentru anul şcolar 2010-2011, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt:

1.Clasa a VIII-a

25-26 august 2011


2.Clase terminale de liceu, clase din învățământul profesional (anul de completare)

10 -11 august 2011


3.Clase din învăţământul primar, clase din învăţământul gimnazial și liceal (altele decât cele terminale), clase din învățământul profesional (școala de arte și meserii – învățământ special), clase din şcoala postliceală şi de maiştri

29 august – 2 septembrie 2011


Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul MECI nr. 4802/31.08.2010.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu și de liceu şi cei din anul de completare, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 29 august – 2 septembrie 2011. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învăţământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie 2011.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011.

Pentru elevii din anii terminali ai învăţământul profesional şi ai învăţământului postliceal, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corigenţe, până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate. Se vor respecta prevederile OMEC nr. 3418/08.03.2001.

 


EURO 200

Posted by Ionelia on June 26, 2011 at 4:23 AM Comments comments (0)

 

LISTA BENEFICIARILOR EURO 200 GRUP SCOLAR OSTROV SI SCOALA ALMALAU:

1 Adam A Sorin Mihail DA OSTROV CT Adam S Alina Mihaela GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

2 Aldea I Eugen DA OSTROV CT Aldea E Alexandru Emilian GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

3 Amariutei C Constantin DA ALMALAU CT Amariutei C Elena Madalina GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

4 Apostol D Georgeta Luciana DA ALMALAU CT Savu B Marian Sebastian GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

5 Aron D Ileana DA OSTROV CT Manea V Ana Maria GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

6 Balasa I Lilian DA OSTROV CT Balasa L Teodora Madalina GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

7 Bucur G Petre DA OSTROV CT Bucur P Gheorghita Claudia GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

8 Calin V Lucian DA CANLIA CT Calin L Florentina GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

9 Ciausu I Marian DA ALMALAU CT Ciausu M Lacramioara Iuliana GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

10 Constantin M Carmen Elena DA ALMALAU CT Constantin A Irina Daniela GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

11 Constantin R Daniela DA ALMALAU CT Constantin A Alexandra Florentina GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

12 Dociu G Ionica Vali DA ALMALAU CT Dociu M Florentina Georgiana GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

13 Florea A Sandina DA OSTROV CT Florea S Georgian GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

14 Gae N Didina DA ALMALAU CT Gae D Marian Viorel GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

15 Manea M Iulica DA OSTROV CT Manea I Anca GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

16 Manole C Ninel DA ALMALAU CT Manole N Gabriel Marian GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

17 Onet G Roman Gheorghe DA OSTROV CT Stancu D Gheorghe Daniel GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

18 Paenalte G Puiu DA OSTROV CT Paenalte P Emilia Gabriela GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

19 Petcu T Georgel DA OSTROV CT Petcu G Mirela Georgiana GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

20 Radu Z Danut DA ALMALAU CT Radu D Tudorel GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

21 Savu S Ion DA ALMALAU CT Savu I Florentina Daniela GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

22 Sirbu V Vasile DA OSTROV CT Sirbu V Florentina GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

23 Tanase A Lenuta DA ALMALAU CT Tanase L Vasile Radutu GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

24 Voicu C George Marian DA LESPEZI CT Voicu G Elena GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

25 Voicu D Ionel DA ALMALAU CT Voicu I Elena GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

26 Zara D Mihaela DA OSTROV CT Zara G Stefania Georgiana GRUP SCOLAR OSTROV OSTROV

ELIBERAREA BONURILOR VALORICE SE VA FACE INTRE 24 IUNIE-30 IULIE. PARINTII SI ELEVII VOR FI ANUNTATI DE CATRE COMISIE PENTRU RIDICAREA ACESTORA.

ACHIZITIONAREA CALCULATOARELOR SE VA FACE INTRE 24 IUNIE-31AUGUST IN FUNCTIE DE DATA PRIMIRII CUPONULUI VALORIC.


Rss_feed